Vremenska prognoza

2016 - finsnsijski izveštaj

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Bilans stanja

 

 

 

Bilans uspeha

 

 

 

Izveštaj nezavisnog revizora sa napomenama-potpisan

 

 

                                                                   

Izveštaj o ostalom rezultatu

 

 

 

Izveštaj o promenama na kapitalu

 

 

 

Izveštaj o tokovima gotovine

 

 

 

Odl. o rasp. dobiti-potpisan

 

 

 

Odl. o usv. fin. izveštaja-potpisan 

 

 

 

Posebni podaci

 

 

 

Zaključak veća o raspodeli dobit

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o