Vremenska prognoza


      
 Program poslova koji se obavlja na graničnom   prelazu, carinska ispostava ,,Gradina“ Dimitrovgrad:

 1. Čišćenje javnih površina
 2. Održavanje zelenila
 3. Održavanje građevinskih objekata
 4. Održavanje saobraćajnica
 5. Održavanje uređaja i instalacija
 6. Održavanje spoljne rasvete na prelazu
 7. Održavanje polujavnih i javnih WC-a
 8. Naplate naknade za korišćenje „Teretnog terminala“
 9. Pretovar robe
 10. Održavanje higijene poslovnih prostorija na Graničnom prelazu
 11. Obezbeđenje carinskog kompleksa magacin

Pod čišćenjem javnih površina podrazumeva se sakupljanje vidljivih otpadaka sa asfaltnih i zelenih površina, metenje površina kao i odvoz otpadnih materija na regionalnu deponiju..Obavezno je svakodnevno pranje asfaltnih površina ispod nadstrešnice i oko objekata u letnjem periodu, U zimskom periodu svrši se raščišćavanje snega sa svih površina, a posebno oko objekata kako bi ove površine bile potpuno očišćene radi nesmetanog obavljanja poslova osoblja na graničnom prelazu.

Pod održavanjem zelenih površina podrazumeva se sađenje i negovanje sadnica, zamena oštećenih sadnica, negovanje cveća, košenje travnjaka, razastiranje đubriva, pripremanje sadnica za zimski period i dr.U zimskom periodu radnici koji rade na održavanju zelenih površina radiće na čišćenju javnih površina.

Pod održavanjem građevinskih objekata podrazumeva se održavanje svih objekata Uprave carina Srbije - Carinarnica Dimitrovgrad kako tekuće tako i investiciono održavanje.

a) Tekuće održavanje;
b) Investiciono održavanje

Pod održavanjem unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije podrazumeva se održavanje svih unutrašnjih instalacija sa armaturom i fitinzima kao što su: vodokotlići, WC šolje, čučavci, bojleri, protočni bojleri, slavine, ventili, odgušivanje i čišćenje kanalizacione mreže i dr.
Pod održavanjem spoljne instalacije vodovoda i kanalizacije podrazumeva se održavanje vodovodne mreže od mesta priključka do rezervoara iznad karaule, održavanje rezervoara, održavanje hidrantske mreže.

Na graničnom prelazu za potrebe putnika izgrađena su dva WC-a i to jedan na putničkom prelazu, a drugi je u teretnom terminalu.
Pod održavanjem WC-a podrazumeva se održavanje uređaja i instalacija kao i higijene na najvišem nivou.

Na graničnom prelazu naši radnici vrše naplatu naknade za održavanje graničnog prelaza, a  shodno sa Opštinskom odlukom o održavanju na graničnom prelazu „Gradina“ Dimitrovgrad.

Za što bolje obavljanje carinskih poslova naši radnici raspoređeni na poslovima magacinskih radnika rade na pretovaru robe. Uz to, radi se i na sređivanju arhive i magacina Carinarnice .
 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o