Vremenska prognoza

Javno preduzeće "Komunalac" postoji od 1954. godine pod imenom "Čistoća" i kao samostalni pravni subjekt postoji od 1980.godine. Od tada posluje u okviru preduzeća "Usluga", a od 8.12.1989.godine dobija sadašnji status JP "Komunalac". Od dana osnivanja od danas je znatno povećao obim i vrste poslova. Preduzeće ima 183 zaposlenih, 7 na određeno vreme, 6 lica angažovano Ugovorom o delu i 17 lica preko Agencije. Osnovna delatnost preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode još od 1954.godine.
Pored toga preduzeće obavlja i sledeće delatnosti: uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina; sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; trgovina na malo na tezgama i pijacama( pružanje usluga na pijacama i izdavanje tezgi u rezervaciju); usluge u drumskom saobraćaju ( prateće aktivnosti vezane za rad parkirališta ili garaža i parkiranje za bicikle); čišćenje dimnjaka, kamina, peći, šporeta, peći za spaljivanje otpada, kotlova, ventilacionih i izduvnih uređaja; odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i sl aktivnosti; pogrebene i prateće aktivnosti; Javno preduzeđe pored ovih aktivnosti obavlja i sledeće delatnosti koje nisu od opšteg interesa ali osnivač daje saglasnost:Vađenje kamena za građevinarstvo; vađenje šljunka i peska; proizvodnja proizvoda od betona za građevinke strukture; proizvodnja gotove betonske smeše; rušenje, razbijanje objekata i zemljani radovi; grubi građevinski radovi i specifični radovi i niskogradnja; montaža krovnih konstrukcija; izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane postavljanje električne instalacije i opreme; izolacioni radovi; postavljanje cevnih instalacija; ostali instalacioni radovi; malterisanje postavljanje zidnih i podnih obloga; bojenje i zastakljivanje; prevoz robe u drumskom saobraćaju, rezanje i obrada drveta; proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija; popravka mašina; uklanjanje otpadnih voda; ponovna upotreba razvrstanih materijala; razrada građevinskih projekata; izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; izgradnja cevovoda postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema; završni građevinski radovi; krovni radovi; održavanje. i popravka motornih vozila; skladištenje; veterinarska delatnost; inženjerska delatnost i tehničko savetovanje; usluge održavanja objekta; usluge redovnog čišćenja zgrada, usluge uređenja i održavanja okoline; ostale napomenute lične uslužne delatnosti; gajenje sadnog materijala.
JP "Komunalac" Dimitrovgrad je preduzeće koje se finasira iz sopstvenih prihoda odnosno nije direktni niti inirektni korisnik budžeta opštine Dimitrovgrad.S obzrom da je jedino komunalno preduzeće na teritoriji opštine, obavlja sve poslove iz delokruga komunalne delatnosti, i to poslove : Vodovod i kanalizacija, Javna higijena, Pijačne usluge, Zelenilo, Grobljanske poslove, Zoohigijenska služba usluge trećim licima i Građevinske poslove. Pored toga preduzeće vrši održavanje graničnog prelaza "Gradina" , održavanje magistalnog puta od graničnog prelaza do Dimitrovgrada. JP pored napred navedenih poslova duži niz godina radi i na letnjem i zimskom održavanju lokalnih puteva.

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o