Vremenska prognoza

 

Aktivnosti JP "Komunalac"

Renoviranje platoa  kod centra za kulturu

Izgradnja kapele u Željuši, mart 2019

Izrada parkinga i postavljane mobilijara u sklopu tranzitno-prihvatnog centra

Izdradnja letnje pozornice pored gradske biblioteke

Asfaltiranje na graničnom prelazu

Izrada cevovoda, ograde, kanala, platoa, septičke jame, slivnog kanala, temelja i staze za igračke, merenje izvora Bobotan, parterno uređenje parka pored ž. st. prepravka ograde pored pružnog prelaza, ograda na mostu u s. Gradinje, sanacija rezervoara iznad bolnice, sanacija slivnog kanala ul Beogradska i sanacija mosta ul. Pasterova

Groblje Dimiitrovgrad - iz vazduha

Groblje Željuša - iz vazduha

Poseta prečišćavaču otpadnih voda Tolmin (Slovenija)

Poseta prečišćavaču otpadnih voda Pirtop (Bugarska)

Sanacija česme u selu Bačevo

Vodovod Gradište na koridoru 10

Gornja Željuša, mesto Bara

20.11.2014

Sanacija česmi

Vrši se sanacija 10 javnih česmi na teritoriji opštine Dimitrovgrad
i to na sledećim mestima: Česma iznad stacionara, Česme u selima Kusa Vrana, Poganovo, Banski Dol, Bačevo,Trnski Odorovci( selište, ložište), Petrlaš, Donja Nevlja...